Có 1 kết quả:

điện động

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vận chuyển bằng điện.