Có 1 kết quả:

điện báo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách truyền tin tức bằng điện.