Có 1 kết quả:

điện phiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quạt máy, quạt điện.