Có 1 kết quả:

điện cực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Các đầu điện, phát ra điện.