Có 1 kết quả:

điện liêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữa bệnh bằng điện.