Có 1 kết quả:

lộ nhãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mắt lồi. Mắt to, trổ ra.

Một số bài thơ có sử dụng