Có 1 kết quả:

lộ điểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giọt sương, giọt móc.

Một số bài thơ có sử dụng