Có 1 kết quả:

thanh nhãn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Nguyễn Tịch” 阮籍, đời nhà “Tấn” 晉, khi tiếp người nào mà quý trọng thì con ngươi mắt đen, người nào coi khinh thì con ngươi mắt trắng. Vì thế “thanh nhãn” 青眼 biểu thị quý trọng. Về sau, trong thư từ hay dùng “thùy thanh” 垂青 hay “thanh lãm” 青覽 là nói cái ý ấy cả, cũng như ta nói xin để "mắt xanh" mà soi xét cho vậy.

Một số bài thơ có sử dụng