Có 1 kết quả:

thanh không

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng trống màu xanh, chỉ bầu trời. Ta cũng đọc thinh không.

Một số bài thơ có sử dụng