Có 1 kết quả:

thanh khâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vạt áo màu xanh. Chỉ người học trò, vì thời xưa, học trò Trung Hoa mặc áo xanh. Tài tử đa cùng phú của Cao Bá Quát: » … Quyết ném thanh khâm sang cẩm tú «.