Có 1 kết quả:

ban bạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tóc lốm đốm trắng, tóc hoa râm. Thường chỉ người già.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tóc lốm đốm trắng, tóc hoa râm.