Có 1 kết quả:

thực khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người ở ngoài tới ăn uống.

Một số bài thơ có sử dụng