Có 1 kết quả:

ẩm tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chén thuốc bắc, uống cho khỏi bệnh.

Một số bài thơ có sử dụng