Có 1 kết quả:

ẩm phúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Uống rượu tế thần còn dư, nghĩa là uống để được phúc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống sự may mắn, ý nói uống rượu tế. Rượu tế thần xong đem xuống thì được phúc.