Có 1 kết quả:

cơ cận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Năm mất mùa. Cũng như "cơ khiểm" 饑歉.

Một số bài thơ có sử dụng