Có 1 kết quả:

bằng hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt sông mà không cần thuyền. Xem thêm Bạo hổ băng hà vần Bạo.