Có 1 kết quả:

điểu lí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường chim bay. Như Điểu đạo 鳥道.