Có 1 kết quả:

hoàng kim

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vàng (quý kim).
2. Đồng (kim loại). Như 銅.
3. Phân, cứt (nói đùa bỡn).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vàng ( kim loại quý ) — Chỉ tiền bạc — Cũng chỉ tình trạng tốt đẹp lí tưởng. Thí dụ: Hoàng kim thời đại.

Một số bài thơ có sử dụng