Có 1 kết quả:

long bàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rồng cuộn khúc, nằm một chỗ. Chỉ người anh hùng chưa gặp thời cơ.

Một số bài thơ có sử dụng