Có 1 kết quả:

long nhan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt rồng, chữ ví diện mạo nhà vua, vì vua thường ví với con rồng là một vật rất linh, đứng đầu Tứ linh 四靈: Long, lân, quy, phụng 龍、麟、龜、鳳. » Mày ngày lẫn mặt rồng lồ lộ «. ( C.O.N.K ).

Một số bài thơ có sử dụng