Có 1 kết quả:

long phụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rồng và phượng. Chỉ bậc hiền tài. Cũng chỉ vợ chồng tốt đôi.

Một số bài thơ có sử dụng