Có 1 kết quả:

惡者惡報 ác giả ác báo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ làm điều ác sẽ bị trả lại bằng điều ác.