Có 1 kết quả:

阨僻 ách tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hẹp hòi.