Có 1 kết quả:

阨僻 ách tịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chật hẹp, như bị thắt lại, nói về địa thế — Hẹp hòi, nhỏ nhen, nói về lòng dạ con người.