Có 2 kết quả:

愛滋病 ái tư bệnh爱滋病 ái tư bệnh

1/2

ái tư bệnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

bệnh AIDS

ái tư bệnh

giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh AIDS