Có 1 kết quả:

愛他 ái tha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu người. Cũng có nghĩa Vị tha.

Một số bài thơ có sử dụng