Có 1 kết quả:

按照 án chiếu

1/1

án chiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dựa trên, dựa theo, theo như