Có 1 kết quả:

按期 án kỳ

1/1

án kỳ [án kì]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thời hạn, hạn định