Có 1 kết quả:

懊儂 áo nông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hối hận buồn rầu. Cũng như Áo não 懊惱.

Một số bài thơ có sử dụng