Có 1 kết quả:

押當 áp đương

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiệm cầm đồ.
2. Cầm đồ mượn lấy tiền.