Có 1 kết quả:

押櫃 áp quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền để lại trong quỹ, coi như dằn quỹ.