Có 1 kết quả:

壓載 áp tải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi theo mà chuyên chở.