Có 1 kết quả:

陰間 âm gian

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Âm phủ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cõi chết, đối lại với cõi sống ( Dương gian ).

Một số bài thơ có sử dụng