Có 1 kết quả:

陰兔 âm thỏ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ mặt trăng. Tục truyền trên mặt trăng có con thỏ bằng ngọc ngồi giã thuốc. Mặt trăng thuộc về âm nên gọi là Âm thỏ.