Có 1 kết quả:

陰兔 âm thố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mặt trăng. Tục truyền có con ngọc thỏ ở mặt trăng.