Có 1 kết quả:

益友 ích hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè có thể giúp đỡ mình.

Một số bài thơ có sử dụng