Có 1 kết quả:

嗚唈 ô ấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hụt hơi, thở dốc, gấp rút.