Có 1 kết quả:

烏橋 ô kiều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái cầu do chim quạ làm thành. Tương truyền đêm mồng 7 tháng 7 âm lịch, tức Thất lịch, chim quạ sẽ kết thành cây cầu bắc ngang sông Ngân hà cho Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau. » Lọ là oanh yến hẹn hò, cầu Đông sẵn lối, cầu ô đó mà « ( B. C. K. N. ).