Có 2 kết quả:

烏綸 ô luân烏輪 ô luân

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn lượt đội đầu màu đen. Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ có câu: » Áo bạch trữ dầu cơn mưa nắng, khăn ô luân đội nặng gió sương «.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bánh xe có con quạ, chỉ mặt trời ( tương truyền trong mặt trời có con quạ lửa ).

Một số bài thơ có sử dụng