Có 1 kết quả:

溫慎 ôn thận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ tính tình hiền hoà, giữ gìn từng chút.