Có 2 kết quả:

衣錦囘鄉 ý cẩm hồi hương衣錦回鄉 ý cẩm hồi hương

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặc áo gấm về làng. Chỉ người thi đậu vinh quy. Cũng chỉ người đi làm ăn xa chờ lúc giàu sang mới về quê.

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “ý cẩm hoàn hương” 衣錦還鄉.