Có 1 kết quả:

意者 ý giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem chừng. Dáng chừng. Có vẻ rằng.

Một số bài thơ có sử dụng