Có 1 kết quả:

懿筐 ý khuông

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giỏ sâu ( có đáy sâu ).

Một số bài thơ có sử dụng