Có 2 kết quả:

意見 ý kiến意见 ý kiến

1/2

ý kiến

phồn thể

Từ điển phổ thông

ý kiến, quan điểm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều nghĩ ngợi theo như sự hiểu biết, sự thấy của mình.

Một số bài thơ có sử dụng

ý kiến

giản thể

Từ điển phổ thông

ý kiến, quan điểm