Có 1 kết quả:

懿濞 ý tị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu xa.