Có 1 kết quả:

舵工 đà công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lái thuyền.