Có 1 kết quả:

駝子 đà tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lưng gù.