Có 1 kết quả:

彈力 đàn lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức căng dãn.