Có 1 kết quả:

戴罪立功 đái tội lập công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đội trên đầu mà lập công, tức đang có tội mà lập công để chuộc tội.