Có 1 kết quả:

搭救 đáp cứu

1/1

đáp cứu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cứu giúp, cứu nguy